Зөвлөх үйлчилгээ

Бүх төрлийн гадна инженерийн шугам сүлжээний ТЭЗҮ /техникийн эдийн засгийн үндэслэл/ барилгын томсгосон үнэлгээ, барилгын дулаан алдагдлыг бууруулах, пассив барилга, халаалтын тогооны тооцоо материал тоног төхөөрөмж сонголт зэрэг ажлуудад зөвлөх үйлчилгээ үзүүлнэ.